Administration og service

Vision for administration og service

AAU´s administrative processer og supportfunktioner bidrager til værdiskabelsen på universitetet ved at være proaktive, relevante, service- og løsningsorienterede samt knyttet til universitetets kerneaktiviteter.

Det er vores ambition, at den administrative opgavevaretagelse understøtter forankring og sikring af viden, kompetence og læring på tværs af universitetet. Gode løsninger ét sted kommer hele universitetet til gode.

Vi ønsker ligeledes at sikre, at de administrative processer og systemer er effektive, enkle og kendetegnet ved tydelige roller og ansvar.

Strategien for de administrative områder

Strategien for de administrative områder gælder for al administration på alle niveauer på AAU.

Den omfatter for det første fem principper, som karakteriserer den måde, vi arbejder med administration og service på i alle administrative funktioner på universitetet. Dernæst fire indsatser, som vi sideløbende har valgt at fokusere på. 

De fem principer kan ses her, og er uddybet i den trykte udgave af Strategien for de administrative områder (tilgængelig i PDF).

De fire indsatser, skal sammen med vores øvrige administrative arbejde sikre, at principperne bliver forankret i organisationen og i særlig grad understøtte, at vi i 2021 er i mål med den overordnede ambition. De fire indsatser er:

  1. Sammenhængskraft mellem de administrative områder
  2. Kompetencer og ressourcer
  3. Det digitale AAU
  4. Forenkling – regler og processer

Disse indsatser udmøntes via konkrete handleplaner, udarbejdet af hver sin handleplangruppe. Hver handleplan beskriver 2-3 konkrete handlinger og tiltag. Læs mere om dem under menupunktet indsatser og handleplaner.

Hent strategi for administration og service (pdf)

Strategien for de administrative områder findes i en trykt overbliksform og er desuden tilgængelig i PDF:

Strategi for de administrative områder

Styregruppe for implementering af den administrative strategi

Projektleder: Niels Dahl Thellufsen, specialkonsulent, Rektorsekretariatet.