Talent Management Programme

For at realisere AAU-strategiens indsats 1.3 (udvikling af spirende forskningstalenter) har universitetet etableret et særligt talentplejeprogram. De første 18 talenter blev udpeget i juli 2016, og de vil over en tre-årig periode modtage tilsammen 24 mio. kr. fra strategipuljen plus et tilsvarende beløb i medfinansiering fra institutter/fakulteter. Direktionen har besluttet at gentage programmet i 2017/18. Ny proces- og tidsplan meldes ud her på denne side, så snart den foreligger. Formål, indhold og vurderingskriterier for den foregående runde i foråret 2016 ses her nedenfor:

Formål

Med det formål at sikre at organisationens talenter, der kan udvikle sig til fremtidige stærke forskningsledere, identificeres og understøttes i deres udvikling etableres et talentprogram, som identificerer og plejer forskningstalenter blandt yngre forskere.

 

Indhold

Kun forskere, som ved ansøgningstidspunkt er ansat ved AAU, kan komme i betragtning.

Talentprogrammet identificerer og støtter et antal yngre forskere: adjunkter, yngre lektorer (inden for de første fem år som lektor) eller postdoc (ansat på adjunktlignende vilkår) som er lysende talenter med stort potentiale. De unge talenter kan have vanskeligt ved at opnå den første større forskningsbevilling og vil med talentprogrammet kunne modne idéen og opnå et CV, som muliggør parallel og/eller efterfølgende hjemtagning af eksterne forskningsbevillinger.

Med bevillingen skal forskertalentet afpudse sin forskningsidé samt udvikle sig både som forsker og som forskningsleder. Midlerne kan således anvendes til ansættelse af en ph.d.-studerende (forudsætter at ”talentet” er kvalificeret til at være vejleder for en ph.d.-studerende), postdoc eller anden akademisk medarbejder, apparaturindkøb, udgifter til laboratoriedrift, netværksdannelse, deltagelse i konferencer og symposier og ophold ved universiteter i udlandet.

Samtidig forventes den unge forsker som et led i forløbet at udvikle sine kompetencer som forskningsleder. Det kan ske gennem et eksisterende, formelt uddannelsesforløb i ind- eller udland eller kan sammenstykkes af forskellige elementer af relevans, der beskrives i ansøgningen.

Der skal desuden tilknyttes en faglig mentor eller peer til den unge forsker.

Ansøgninger til talentplejeprogrammet vurderes ud fra nedenstående vurderingskriterier.

 

Vurderingskriterier

  • Forskningsidéen - Idéen skal rumme mulighed for at skabe forskningsmæssigt gennemslag og nybrud
  • Kvalitet af problemformuleringen
  • Plan for udvikling af forskningslederkompetencer, herunder formaliseret forskningslederuddannelse
  • Vurdering af potentiale for opbygning af en forskningsgruppe/ nationale eller internationale forskningsnetværk omkring forskningsideen. Der kan også være tale om ”knopskydning” inden for en eksisterende forskningsgruppe. Der skal indgå en beskrivelse af det eksisterende forskningsmiljø og plan for, hvordan den nye gruppe/netværk tænkes etableret
  • Forsknings-CV herunder publikationsoversigt, oversigt over deltagelse i nationale og internationale netværk, evt. erfaring fra eksterne forskningsprojekter, evt. hjemtagelse af eksterne midler. Dette er bl.a. for at underbygge mulighed for efterfølgende hjemtagning af eksterne forskningsbevillinger
  • Overordnet budget.


Et særligt nedsat tværfakultært bedømmelsesudvalg vurderer de indkomne ansøgninger og indstiller kandidater til godkendelse i direktionen.

 

 

Indsatsområder forskning

TVÆRFAKULTÆRT BEDØMMELSESUDVALG

Projektleder: Lasse Panny Pedersen, fuldmægtig, Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH.​