AAU logo

Interdisciplinary Research Areas

For at realisere AAU-strategiens indsats 2.1 (tværvidenskabelige forskningsprojekter) vil universitetet igangsætte 5 tværvidenskabelige forskningsprojekter med deltagere fra forskningsmiljøer på tværs af universitetets hovedområder. Direktionen bad i foråret 2016 fakulteterne byde ind med tværvidenskabelige projekter, men blandt andet grundet tidsmæssige udfordringer, har direktionen valgt at etablere en ny proces. Rammerne for denne er endnu ikke defineret.

Denne tekst er fra 1. opslag - og derfor ikke gældende for kommende ny proces.

 

Formål

At afprøve om tværvidenskabelighed i forskningen har det formodede potentiale i forhold til at løse de globale udfordringer, samt at udvikle organisationens evne til at fremdrive et tværvidenskabeligt forskningsområde. Tværvidenskab forstås her som forskning, hvor elementer fra forskellige fagområder og fag indgår i fokuseret og gensidigt samarbejde om udforskning af fælles spørgsmål
 

Indhold

De fire fakulteter er inviteret til hver at etablere et tværvidenskabeligt forskningsområde med deltagelse af stærke monofagligheder fra de øvrige tre fakulteter og SBi (hvor det er relevant). SBi driver ikke selv et tværvidenskabeligt forskningsområde men deltager efter relevans i de øvrige områder. Forskningsområdet etableres organisatorisk som et konsortium. Det er tilladt at have eksterne, ufinansierede partnere med i konsortiet.

Der etableres ud over de fire tværvidenskabelige forskningsområder et forskningsområde, som har PBL som sit genstandsfelt.

Ansøgninger til tværvidenskabelige forskningsområder vurderes ud fra nedenstående vurderingskriterier.
 

Vurderingskriterier

  • Adressering af en eller flere globale udfordringer.
  • Tværvidenskabelighed med inddragelse af alle fire fakulteter (samt evt. SBi) med udgangspunkt i de stærke monofagligheder. I den forbindelse dokumentation for reelt tværfagligt samarbejde på tværs af eksisterende forskningsgrupperinger herunder beskrivelse af, hvordan det løbende samarbejde vil fungere samt hvordan tværfaglige kompetencer fastholdes på længere sigt. Det skal i den forbindelse beskrives, hvordan projektet er tværfagligt (eks. udvikles et fælles forskningsområde eller styrkes de deltagende monofagligheder gennem samarbejdet)
  • Påvisning af sandsynlighed for ægte nybrud.
  • Forskningsområdets relevans i forhold til og plan for en efterfølgende ansøgning til større nationale og internationale forskningsbevillinger, f.eks. Horizon 2020.
  • Deltagelse i internationale tværfaglige forskningsnetværk.
  • Plan for hjemtagning af eksterne forskningsmidler parallelt med eller efter støtteperioden.
  • Klare og målbare outcomes i forhold til eks. publikationer, patenter, opbygning af styrkepositioner med eksterne samarbejdspartnere mv. samt herunder effekt i forhold til de globale udfordringer og tværfaglighed. Forskningsområdet vil blive målt på disse outcomes i evalueringen efter to år. På baggrund af graden af målopfyldelse vil forskningsområdet kunne opnå ét års forlængelse. Projektet skal dermed være med til selv at formulerer målene, som vil afgørende for den efterfølgende evaluering.
  • Fordeling af medfinansieringen.

Et særligt nedsat tværfakultært bedømmelsesudvalg vurderer de indkomne ansøgninger og indstiller kandidater til godkendelse i direktionen.

TVÆRFAKULTÆRT BEDØMMELSESUDVALG

Projektleder: Lasse Panny Pedersen, fuldmægtig, Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH.​