Kristian Trøjelsgaard - Kemi og Biovidenskab

Climate driven changes in species interactions

FØRST HELT INDLEDENDE: HVOR STAMMER DU FRA?

Jeg er født og opvokset i Frederikshavn og har læst i Aarhus, hvor jeg uddannede mig til biolog og sidenhen også opnåede en Ph.D. i biologi.

 

HVORFOR SØGTE DU OPTAGELSE I TALENTPROGRAMMET?

Jeg så Talentprogrammet som en unik mulighed for at realisere nogle af de forskningsidéer jeg brænder for og som en ideel mulighed for at udvikle mig som forskningsleder.

 

HVAD HANDLER DIT PROJEKT MERE KONKRET OM?

De globale klimaændringer forventes at forårsage en rumlig forskydning af mange arters nuværende udbredelse. I naturlige økosystemer er der dog ingen arter der lever i isolation, tværtimod er arterne indbyrdes forbundet gennem et komplekst netværk af interaktioner – kaldet økologiske netværk.

Indtil nu har forskningen primært fokuseret på, hvordan individuelle arter responderer på klimaændringer og i mindre grad på økosystemeffekter. Med udgangspunkt i frugtproducerende figentræer og frugtædende fugle og pattedyr, vil jeg i dette projekt kortlægge, hvordan klimaændringer kan forventes at påvirke hele økosystemer bestående af arter som er gensidigt afhængige af hinanden.

Jeg vil benytte fignerne i Afrika og de dyr der lever af deres frugter som et model system. Ved at modellere fignernes og frugtædernes fremtidige udbredelsesmønstre i Afrika, og benytte detaljeret kendskab til interaktioner mellem de to organismegrupper, vil projektet tilvejebringe en mere dybdegående og realistisk forståelse af, hvordan ændret udbredelsesmønstre kan påvirke hele økologiske samfund.

 

HAR DU TÆNKT SPECIFIKT PÅ, HVORDAN DIT PROJEKT BIDRAGER TIL VIDEN FOR VERDEN?

Et ændret udbredelsesmønster påvirker både artssammensætningen og interaktioner mellem arterne, når interaktionspartnere forsvinder og nye kommer til. Hvis centrale arter forsvinder, kan det have dramatiske konsekvenser for de tilbageværende interaktionspartnere, ligesom stabiliteten og følsomheden af hele det økologiske samfund kan forværres. Konsekvensen af klimaforandringerne kan således række langt ud over de enkelte arter, og også påvirke centrale økosystemydelser. Foruden at give et detaljeret indblik i hvordan fignerne og deres frøspredere vil blive påvirket af de igangværende klimaforandringer, så vil den konceptuelle udvikling og ideerne i dette projekt også kunne fungere som basis for at foretage lignende undersøgelser med andre arter i både Danmark og globalt.  

 

HVORDAN SKAL PENGENE BRUGES?

Bevillingen skal primært bruges på at etablere en forskergruppe, fremme internationale relationer og udvikle mine kompetencer som forskningsleder.

 

 

HVAD BETYDER DET FOR DIG, AT DU ER BLEVET OPTAGET I TALENTPROGRAMMET?

Optagelsen i Talentprogrammet er først og fremmest et stort skulderklap som jeg er enormt taknemlig for, og så er det et betydeligt skridt imod at jeg kan etablere mig som forskningsleder. Det vil fungere som et fantastisk løft af min nuværende forskning og på sigt hjælpe mig med at tiltrække yderligere midler.

 

HVAD HÅBER DU PÅ AT OPNÅ MED FORSKNINGSPROJEKTET?

Helt specifikt håber jeg på at kunne være med til at fremme en mere holistisk tilgang i vores forsøg på at forstå de økologiske konsekvenser klimaforandringerne har. Hidtil har forskningen primært fokuseret på hvordan arter respondere på forandringer og ofte negligeret arternes indbyrdes afhængighed af hinanden. Dette forskningsprojekt vil integrere to forskningsdiscipliner der traditionelt er adskilt fra hinanden (nemlig modellering af arters udbredelse og økologiske netværk) for at etablere en mere holistiske tilgang.

 

HVEM ER DIT FORBILLEDE INDEN FOR FORSKNING?

Der er adskillige nationale og internationale forskere som jeg beundrer for deres dedikation, omhu og vilje til at forstå den verden vi lever i. En detaljeret forståelse af naturen, de arter der lever i den, og de samspil de har med hinanden er helt essentiel, hvis vi skal kunne forudse konsekvenserne af de forandringer vi mennesker forårsager. En lang række forskere er med til at bidrage til denne forståelse.  

 

HVAD BETRAGTER DU SOM DET MEST INTERESSANTE FORSKNINGSRESULTAT INDEN FOR DIT OMRÅDE?

Siden årtusindskiftet er der sket en eksponentiel vækst i antallet af udgivelser der beskæftiger sig med økologiske netværk. Det skyldes dels nogle helt banebrydende artikler omkring økologiske netværk, men også en stigende interesse blandt forskere for at forstå arter og de komplekse interaktioner de indgår i. Det er svært at dedikere et enkeltstående forskningsresultat til denne udvikling, men hele forskningsområdet omkring økologiske netværk som et værktøj til at forstå økologiske samfund har været en stor inspiration for mig.