Kommende strategiaktiviteter

FORSKNING

Organisering af at alle forskere tilknyttes forskningsgrupper er implementeret medio 2018. De enkelte forskmningsgrupper skal have egne handleplaner/strategier, som skal være på plads senest 1. november 2018. 

TVÆRVIDENSKABELIGE FORSKNINGSPROJEKTER

Seks tværvidenskabelige forskningsprojekter blev i slutningen af 2017 direktionsgodkendt og iværtsat. Projekterne forløber over tre år og de fleste er godt igang med opstartsfaser. Rekruttering af postdocs og ph.d.-studerende er i gang. 

 

PBL

PBL forskningsprojektet ”Future directions for PBL in a Digital Age” blev igangsat i 2017 og løber frem til 2020 under ledelse af en gruppe forskere på tværs af AAU og faglige discipliner. 

I august 2018 blev der igangsat en proces med at integrere PBL-læringsmål i alle studieordninger på universitetet. Det er forventningen, at eksplicitte og progressive PBL-læringsmål er implementeret i alle studieordninger på AAU med virkning fra 1. september 2020.

 

Uddannelse

Studieintensitet

 • Implementering af minimumstimetal gennem løbende arbejde med at udvide antallet af undervisningstimer på uddannelser, der ligger under minimumstimetallet.
 • Alle studerende på 1. semester på bachelor- og kandidatuddannelser præsenteres for studieaktivitetsmodellen og den forventede arbejdsbelastning på et ”typisk semester”.

Frafald

 • Studievejledningen udvikler webløsning til præsentation af de udviklede værktøjer (model for fastholdelse på 1. studieår og studiestartsmodellen) og videndeling om fastholdelse og frafald.
 • Studievejledningen tilbyder undervisning i og workshop omkring model for fastholdelse på 1. studieår og studiestartsmodellen.
 • Der arbejdes fortsat lokalt med implementering af de udviklede værktøjer.

Rekruttering af studerende

 • Behandling af organisering af gymnasieområdet i DSUR.
 • Ny hjemmeside til gymnasielever og gymnasielærere lanceres.
 • Produktion af videoer til brug for undervisere på gymnasier.

Efter- og videreuddannelse

 • Delstrategien for EVU (pejlemærker) anvendes fremover som retningsgivende ramme for udvikling af eksisterende og nye EVU tilbud.

Studiemiljø

 • Projekter med fokus på studenterinddragelse og den gode studiearbejdsplads gennemføres løbende i CAS.
 • Ensartet kommunikation til studerende gennem anbefalinger til god mail- og Moodlepraksis.
 • One-point of entry app til nye studerende.
 • Aktiviteter med fokus på udvikling af AAU’s arbejde med såvel rekruttering af tutorer som forberedelse/uddannelse af tutorer videreudvikles på baggrund af erfaringerne fra 2019.

 

Vidensamarbejde

Plan for understøttelse af AAU’s samarbejde med det omgivende samfund

Udrulning af fundingstrategien fortsætter, og i starten af 2020 færdiggøres individuelle samarbejdsaftaler mellem F&P og de fem fakulteter. Herefter vil de prioriterede fundingindsatser blive rullet ud i samarbejde med fakulteterne/institutterne. Der udarbejdes en proces- og tidsplan for hvert fakultet, som tages op på de løbende fakultets/institutmøder. Derudover er F&P’s interne arbejdsgange under revision, for at imødekomme de nye opgaver og arbejdsgange. Ny model er udarbejdet og iværksættes fra januar 2020.

Der er fortsat fokus på dataopsamling i AAU Innovation og iværksættelse af rapporter, der skal være med til at måle effekten af vidensamarbejdet. I F&P vil der i 2020 hvert kvartal blive leveret data på de ansøgninger, som F&P understøtter, og F&P vil ved håndholdt indsats indhente data om AAU indsendte ansøgninger, som er på positivlisten, og som F&P har ansvar for. 

Flere iværksætteraktiviteter for studerende og medarbejdere

I første halvår af 2020 er der to interne ansøgningsrunder i AAU POC program, og der er en forventning om at der godkendes 8 projekter – denne gang også med ansøgninger fra TECH, udover SUND og ENG.

Der er afholdt officielt kickoff på AAU Health Hub, og der er nu tre fungerende inkubationsmiljøer (to på Campus i Aalborg og én på AAU CPH). Der er aftalt møde med HUM og ENG med henblik på etablering af styregrupper for Hubs i City samt Esbjerg. Der er en forventning om etablering af de to sidste Hubs i første halvdel af 2020.

Model for kobling mellem Entreprenørskab og PBL er færdigudviklet med tilhørende værktøjshæfte. Der er lavet aftale med DSUR om at komme med et oplæg til en proces for sikring af fremtidens kompetencer for både studerende og undervisere i forhold til samspil med den kommende Science & Innovation Hub. Der er en forventning om, at der i næste periode bliver udviklet en strategi for sikring af fremtidens kompetencer.

 

IDENTITET, KULTUR OG KOMMUNIKATION

Planlagte milepæle i den kommende periode:​

 • AAU Kommunikation og VBN-teamet på AUB samarbejder om at udvikle ny model for monitorering af AAU’s tilstedeværelse i medierne.
 • Forløb på institutterne vedr. ’Den gode historie’ afholdes i efteråret 2020 og foråret 2021. Forløbet udvikles, planlægges og afholdes af AAU Kommunikation med henblik på at skabe en øget bevidsthed blandt forskerne om, hvordan de kan synliggøre egne forskningsresultater i medierne.
 • PA-indsats pågår.
 • Thought Leadership-indsats ift. dekansekretariaterne og andre aktører er i gang.  

 

Kompetence, organisation og ledelse

KOMPETENCEUDVIKLING

Siden december 2019 har det været muligt for AAU’s ansatte gratis at deltage i en række online kurser finansieret af de strategiske midler. MUS, distanceledelse og MS Teams er blot nogle af overskrifterne for de gratis kurser. Tilmelding foregår via AAU’s kursusportal: https://aau.plan2learn.dk/

Nyt koncept for onboarding af alle medarbejdere på AAU er i implementeringsfasen, og i efteråret afholdes velkomstmøder for nye ansatte både på dansk og engelsk. Konceptet for onboarding af nye ledere på AAU er implementeret i 2018/19.

FUSA-projektet ”Pædagogisk kompetenceløft af laboratoriemedarbejdere” afsluttes med et fælles event for deltagerne i august 2020. De 36 projektdeltagere kommer fra mere end 10 forskellige institutter.

Fokus på karriereudvikling for forskere fortsætter: 2020 er sidste chance for deltagelse i aktiviteter under AAU Research Academy (AAURA) med reduceret deltagerbetaling (deltagergebyret er nedsat med 50-66% for forskere med en ph.d.-alder på max 10 år) til kurser i fx projektledelse, ledelse af forskning, forskningsformidling, fundraising og karrierekompetencer.

Det fulde udvalg af kurser for ansatte på AAU kan findes i AAU’s kursusportal: https://aau.plan2learn.dk/

LEDERUDVIKLING

I efteråret 2020 igangsættes flere tværgående udviklingsforløb for ledere på AAU. Et forløb om ledelse af digital transformation for ca. 100 ledere, nyt AAU-internt Research Management Course samt et skræddersyet kompetenceforløb for administrative ledere i Fælles Service og sekretariatschefer på AAU. Lederdagen 2020 afholdes den 16. november under overskriften ”Digitalisering”.

Desuden tilbydes alle nye ledere på AAU fortsat onboardingaktiviteter, herunder gratis lederintrokurser, personlig vejledning og udarbejdelse af kompetenceplan. Kontakt AAU Kompetenceudvikling for at høre nærmere.

 

ADMINISTRATION OG SERVICE

Som opfølgning på fastlæggelsen af den nye administrative organisering udformes et interaktivt organisationsdiagram, som vil skulle bidrage til forståelsen af den nye organisering og den fremadrettede ansvars- og rollefordeling. Dato herfor er sat til 30. december 2018.

 

INTERNATIONALISERING

 • Distinguished Professor Program (DPP) følger planen og der vil også i 2020 blive indstillet kandidater til drøftelse i direktionen.
 • International Staff Unit (ISU) følger planen for i strategiperioden at hjælpe institutterne med internationalisering og understøttelse af de mange administrative processer, der er forbundet med at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere.
 • Afdækning af internationale forskningssamarbejder på institutionsniveau igangsat i foråret 2020 med inddragelse af fakulteter, SRFI og direktion.
 • Afdækning af hvilke internationale netværk AAU deltager i og hvilke der skal prioriteres strategisk igangsat foråret 2020 med inddragelse af fakulteter, SRFI og direktion.

 

Digitalisering

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD) er ansvarlig for digitaliseringsstrategiens realisering.

Digitaliseringsstrategiens udmøntning er opdelt i fem spor; PBL Digital, Forskning, Innovation og vidensamarbejde, Kompetence og Administration.

Alle fem spor har siden strategiens vedtagelse primo 2018, arbejdet med ide-generering og udarbejdelse af handleplaner, og sideløbende hermed påbegyndt realisering af udvalgte områder f.eks. etablering af Center for Digitalt understøttet Læring (CDUL) og CLAUUDIA, som understøtter forskning med Compute, AI og storage infrastruktur og rådgivning indenfor data science.

Strategisekretariat