AAU logo

Kommende strategiaktiviteter

FORSKNING

Organisering af at alle forskere tilknyttes forskningsgrupper er implementeret medio 2018. De enkelte forskmningsgrupper skal have egne handleplaner/strategier, som skal være på plads senest 1. november 2018. 

TVÆRVIDENSKABELIGE FORSKNINGSPROJEKTER

Seks tværvidenskabelige forskningsprojekter blev i slutningen af 2017 direktionsgodkendt og iværtsat. Projekterne forløber over tre år og de fleste er godt igang med opstartsfaser. Rekruttering af postdocs og ph.d.-studerende er i gang. 

 

PBL

PBL forskningsprojektet ”Future directions for PBL in a Digital Age” blev igangsat i 2017 og løber frem til 2020 under ledelse af en gruppe forskere på tværs af AAU og faglige discipliner. 

I august 2018 blev der igangsat en proces med at integrere PBL-læringsmål i alle studieordninger på universitetet. Det er forventningen, at eksplicitte og progressive PBL-læringsmål er implementeret i alle studieordninger på AAU med virkning fra 1. september 2020.

 

Uddannelse

Studieintensitet

 • Implementering af minimumstimetal gennem løbende arbejde med at udvide antallet af undervisningstimer på uddannelser, der ligger under minimumstimetallet.
 • Alle studerende på 1. semester på bachelor- og kandidatuddannelser præsenteres for studieaktivitetsmodellen og den forventede arbejdsbelastning på et ”typisk semester”.

Frafald

 • Afrapportering til DSUR vedr. implementering af de anbefalede frafaldsindsatser.
 • Understøttelse af implementeringen af de anbefalede frafaldsindsatser gennem bl.a. etablering af websted til det udarbejdede materiale.
 • Kontinuerligt arbejde med vejledningsindsatsen.

Rekruttering af studerende

 • Behandling af rekrutteringsstrategi i DSUR.
 • Forankring af organisationsændringen fra 2018 hvor ansvaret for markedsføring af uddannelser blev omfordelt mellem AAU kommunikation og institutter.
 • Tilpasning af brobygningsinitiativer til gymnasier.

Efter- og videreuddannelse

 • Godkendelse af strategiske pejlemærker for EVU i Direktionen og DSUR.
 • Proces vedr. fremtidig organisering af EVU-området.

Studiemiljø

 • Projekter med fokus på studenterinddragelse og den gode studiearbejdsplads gennemføres løbende i CAS.
 • Ensartet kommunikation til studerende gennem anbefalinger til god mail- og Moodlepraksis. AAU Kommunikation afholder hubtalk om kommunikation med studerende via Moodle og mail.
 • Aktiviteter med fokus på udvikling af AAU’s arbejde med såvel rekruttering af tutorer som forberedelse/uddannelse af tutorer videreudvikles på baggrund af erfaringerne fra 2019.

 

Vidensamarbejde

Plan for understøttelse af AAU’s samarbejde med det omgivende samfund

Udrulning af fundingstrategien fortsætter, og i starten af 2020 færdiggøres individuelle samarbejdsaftaler mellem F&P og de fem fakulteter. Herefter vil de prioriterede fundingindsatser blive rullet ud i samarbejde med fakulteterne/institutterne. Der udarbejdes en proces- og tidsplan for hvert fakultet, som tages op på de løbende fakultets/institutmøder. Derudover er F&P’s interne arbejdsgange under revision, for at imødekomme de nye opgaver og arbejdsgange. Ny model er udarbejdet og iværksættes fra januar 2020.

Der er fortsat fokus på dataopsamling i AAU Innovation og iværksættelse af rapporter, der skal være med til at måle effekten af vidensamarbejdet. I F&P vil der i 2020 hvert kvartal blive leveret data på de ansøgninger, som F&P understøtter, og F&P vil ved håndholdt indsats indhente data om AAU indsendte ansøgninger, som er på positivlisten, og som F&P har ansvar for. 

Flere iværksætteraktiviteter for studerende og medarbejdere

I første halvår af 2020 er der to interne ansøgningsrunder i AAU POC program, og der er en forventning om at der godkendes 8 projekter – denne gang også med ansøgninger fra TECH, udover SUND og ENG.

Der er afholdt officielt kickoff på AAU Health Hub, og der er nu tre fungerende inkubationsmiljøer (to på Campus i Aalborg og én på AAU CPH). Der er aftalt møde med HUM og ENG med henblik på etablering af styregrupper for Hubs i City samt Esbjerg. Der er en forventning om etablering af de to sidste Hubs i første halvdel af 2020.

Model for kobling mellem Entreprenørskab og PBL er færdigudviklet med tilhørende værktøjshæfte. Der er lavet aftale med DSUR om at komme med et oplæg til en proces for sikring af fremtidens kompetencer for både studerende og undervisere i forhold til samspil med den kommende Science & Innovation Hub. Der er en forventning om, at der i næste periode bliver udviklet en strategi for sikring af fremtidens kompetencer.

 

IDENTITET, KULTUR OG KOMMUNIKATION


Planlagte milepæle i den kommende periode:

 • Monitoreringsindsats fortsat under udvikling
 • Medietræningskurser fortsat under udvikling
 • PA-indsats i samarbejde med Operate pågår
 • Udvikling af diverse generiske værktøjer / fokus på formidling (værktøjskasse) – arbejdet pågår
 • Indsats omkring Thought Leadership opstartet
 • STEM2019 26. september i Sydhavnen

 

Kompetence, organisation og ledelse

KOMPETENCEUDVIKLING

I 2019/20 udvikles og implementeres et nyt koncept for onboarding af alle medarbejdere på AAU. Konceptet for onboarding af ledere er implementeret i 2018/19.

FUSA-projektet ”Pædagogisk kompetenceløft af laboratoriemedarbejdere”, kører sidste fase i løbet af 2019, og projektet afsluttes med et fælles event i starten af 2020.

Fokus på karriereudvikling for forskere fortsætter: Tilskuddet til aktiviteter under AAU Research Academy (AAURA) er øget i 2019, så deltagergebyret er nedsat med 66% for forskere med en ph.d.-alder på max 10 år.

For nye kurser under AAURA eller inden for fx mødeledelse, grafisk facilitering og projektledelse se AAU’s kursusportal: https://aau.plan2learn.dk/

LEDERUDVIKLING

360-graders ledelsesfeedback, som er gennemført i starten af 2019 for alle ledere på AAU til og med institutlederniveau, evalueres i løbet af 2019 med henblik på at fastsætte en frekvens for fremtidig ledelsefeedback. Lederdagen 2019 afholdes den 5. november under overskriften ”Organisation og sammenhængskraft”.

Der ydes stadig støtte til deltagelse i ledelsesudvikling fra Viden for Verden-midlerne på 30-50% af deltagergebyret. Kontakt AAU Kompetenceudvikling for at høre nærmere.

 

ADMINISTRATION OG SERVICE

Som opfølgning på fastlæggelsen af den nye administrative organisering udformes et interaktivt organisationsdiagram, som vil skulle bidrage til forståelsen af den nye organisering og den fremadrettede ansvars- og rollefordeling. Dato herfor er sat til 30. december 2018.

 

INTERNATIONALISERING

 • Distinguished Professor Program (DPP) følger planen og der vil også i 2019 blive indstillet kandidater til drøftelse i direktionen.
 • International Staff Unit (ISU) følger handleplanen for udbredelse af kendskab til  enheden muligheder for at hjælpe institutterne med internationalisering og understøttelse af de mange administrative processer, der er forbundet med at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere.
 • Afdækning af internationale forskningssamarbejder på institutionsniveau igangsættes i efteråret 2019 og behandles i SRFI
 • Afdækning af hvilke internationale netværk AAU deltager i og hvilke der skal prioriteres strategisk igangsættes i efteråret 2019 og behandles i SRFI

 

Digitalisering

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD) er ansvarlig for digitaliseringsstrategiens realisering.

Digitaliseringsstrategiens udmøntning er opdelt i fem spor; PBL Digital, Forskning, Innovation og vidensamarbejde, Kompetence og Administration.

Alle fem spor har siden strategiens vedtagelse primo 2018, arbejdet med ide-generering og udarbejdelse af handleplaner, og sideløbende hermed påbegyndt realisering af udvalgte områder f.eks. etablering af Center for Digitalt understøttet Læring (CDUL) og CLAUUDIA, som understøtter forskning med Compute, AI og storage infrastruktur og rådgivning indenfor data science.

Strategisekretariat

Pernille Lykkegaard, projektleder, "Viden for verden": plj@adm.aau.dk
Berit Fejborg, websider, "Viden for verden": bfe@adm.aau.dk