AAU logo

PBL

Vision for PBL (Problembaseret læring)

AAU er internationalt anerkendt for problem- og projektbaseret læring og for læringsformens dokumenterede resultater.

Alle studerende og ansatte udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring, som er gennemgående i alle uddannelser ved universitetet. IT er en integreret del af problem- og projektbaseret læring.

Indsatser for PBL

3.1

Vores eksisterende forskningsresultater indenfor PBL afdækkes. Der iværksættes desuden en række forskningsog uddannelsesudviklingsprojekter, der skal udforske og udfordre AAU’s PBL-praksis yderligere og skabe udvikling af denne. Formålet er at dokumentere viden om og effekt af PBL gennem eksisterende og ny viden. Et givent tema bliver anvendelse af IT i PBL samt studerendes motivation og læring.

Læs mere om PBL-udviklingsprojekterne
 

4.1

Som et led i AAU’s kvalitetssikring af uddannelserne revurderes AAU’s PBL-principper løbende. Formålet er at videreudvikle og fortsat dokumentere vores problembaserede læringsmodel, så den til enhver tid imødekommer uddannelsessøgendes og samfundets lærings- og kompetencebehov. Et første skridt bliver at integrere IT direkte i modellen.
 

5.1

Skolerne udvikler deres uddannelser på baggrund af de i 2015 opdaterede PBL-principper.


5.2

Det sikres, at PBL integreres som eksplicit læringsmål i alle studieordninger.


5.3

Det sikres, at studerende ved alle studier systematisk introduceres til PBL.


5.4

Nyansatte introduceres systematisk til PBL, og institutlederne udarbejder en plan for og sikrer løbende opkvalificering af undervisernes PBL-kompetencer og IT-kompetencer.

Direktionsansvarlig for indsatsområdet PBL

Rasmus Antoft, dekan, SAMF

Projektleder: Kasper Strandvig, specialkonsulent, SAMF dekansekretariat.

Folder om PBL på Aalborg Universitet

Hvis du vil se udgangspunktet for hvad PBL egentlig er på Aalborg Universitet i 2015, så se folderen ”Principper for problem- og projektbaseret læring - PBL-Aalborgmodellen". Her er ni principper for PBL på Aalborg Universitet listet i kort form.

Hent 2015-folder om PBL på Aalborg Universitet (PDF)
English version (PDF)

PBL Future

Et tværvidenskabeligt forskningssamarbejde på Aalborg Universitet som arbejder med udviklingen af forskningsbaserede retningslinjer for problem- og projektbaseret læring (PBL) i en digital tid.

www.pblfuture.aau.dk

Strategisekretariat

Pernille Lykkegaard, projektleder, "Viden for verden": plj@adm.aau.dk
Berit Fejborg, websider, "Viden for verden": bfe@adm.aau.dk