AAU logo

PBL-projekter

Videreudvikling af PBL på AAU

En række forsknings- og uddannelsesudviklingsprojekter med releation til AAU’s PBL-praksis er igangsat. Formålet er at dokumentere viden om og effekt af PBL gennem eksisterende og ny viden. I 2016 blev udvalgt 23 PBL-udviklingsprojekter. De fik til sammen tildelt knap 4,2 millioner kroner til videreudvikling af PBL på AAU. Yderligere 12 PBL-udviklingsprojekter blev udvalgt i 2017 med et samlet budget på lidt over 2,2 mio. kr. Du kan læse hvert enkelt projekts fulde projektbeskrivelse, ved at klikke på 'læs mere'. Ved at klikke på 'poster' under det enkelte projekt kan ses en plakat, som er en del af afrapporteringen af PBL-projekterne.

PBL-projekter udvalgt i 2017

DROP-OUT PREDICTION FROM DIGITAL LEARNING FOR RETENTION

Dette projekt hører til temaerne PBL og digitalisering og PBL og fastholdelse i første studieår. Det sigter mod at give semesterkoordinator, studievejledere og studienævn et bedre grundlag for fastholdelse af studerende ved så tidligt som muligt at forudsige, hvem, der kan droppe ud – og tildele ressourcer til dem. Projektansvarlig: Hendrik Knoche. Læs mere - eller - se poster.

 

En digital platform for studerendes opbygning aF PBL-kompetencer

Dette projekt udvikler PBL Exchange/stud, en web-platform, hvor studerende på hele AAU kan dele og udvikle deres kompetencer inden for problemorienteret projektarbejde ved at stille spørgsmål til hinanden og besvare dem. PBL Exchange/stud skal introduceres i PBL-undervisningen på første studieår og i forbindelse med projektvejledning rundt om på AAUs uddannelser. Projektansvarlig: Hans Hüttel. Læs mere - eller - se poster.

 

EPIC — Udvikling af Employability-pakke med PBL I Centrum

I projektet arbejder studerende, aftagere og ansatte sammen ad nye veje med en employability-indsats i kandidatuddannelsen ved at udvikle, teste og evaluere en konkret model med 13 trin. Employability er et af de nye centrale målepunkter på uddannelsessiden. I EPIC er der bl.a. fokus på at forstærke aftagersamarbejdet og gennemføre individuelle mentorsamtaler med fokus på, at de studerende skaber attraktive kandidatprofiler gennem mere strategiske projektvalg, der bygger videre på den enkeltes kompetencer. Projektansvarlig: Henrik RiisgaardLæs mere - eller - se poster.

 

Intensive PBL-forløb som platform for employability

Projektet vil afdække og undersøge den form for PBL-aktivitet, der foregår som koncentrerede forløb over få dage med involvering af studerende med forskellige faglige baggrunde og med deltagelse af virksomheder og andre eksterne interessenter. Intensive PBL-forløb kan betragtes som en variant af Aalborg PBL-modellen, som kun bliver sparsomt benyttet, men som umiddelbart indeholder et stort udviklingspotentiale for universitetet som en mere fokuseret employabilityrettet variant af de normale semesterlange PBL-forløb. Projektansvarlig: Annie Aarup JensenLæs mere - eller - se poster.

 

Learner-Centered Moodle Course Design: Design Factors, Differences in Perceptions, and Best Practices

Tilfredshedsniveauet for Moodle ved AAU har ikke været undersøgt, trods at undersøgelser viser et behov for at forbedre design og kommunikation ved brug af Moodle. Med udgangspunkt i digitaliseringsmål for AAU, vil dette projekt skabe et Moodlekursus, som består af multimediaressourcer og fremvise de bedste Moodlekurser og aktiviteter, som de studerende på tværs af studieprogrammer på de fem fakulteter udpeger. Projektansvarlig: Rikke Ørngreen. Læs mere - eller - se poster.

 

Leaving the Ivory Tower: PBL, internships and employability for international studies students

Formålet med dette projekt er at undersøge sammenhængen mellem studiet, de studerendes kompetencer og deres arbejdsopgaver under praktikken, for derigennem at sætte fokus på hvordan praktikperioden klæder de studerende på til senere at finde et relevant arbejde inden for udvikling og internationale relationer. Projektansvarlig: Joint project mellem Malayna Raftopoulos og Ane Bislev. Læs mere - eller - se poster.

 

P1 Plus - Sustainable Sydhavn

Projektet sigter mod at reducere frafald blandt studerende, der er indskrevet i det første studieår på BEM (By-, Energi- og Miljøplanlægning) bacheloruddannelse. Det sker ved at styrke AAU Copenhagens forbindelse til lokalområdet og aktører i Sydhavnen. Håbet er, at koblingne mellem universitet og lokalområdet vil øge studerendes motivation for studiet, når der skabes samarbejder mellem de studerende og lokale aktørers aktiviteter, behov og ønsker. Projektansvarlig: Helle Nedergaard NielsenLæs mere - eller - se poster.

 

PBL 2.0 - Anvendelse af IKT redskaber

Formålet med projektet er, at forbedre PBL-praksis på de tekniske, ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser med undervisning der i højere grad kan aktivere de studerende i problemorienteret arbejde. Det skal ske ved at bruge IKT redskaber som en simpel læringsplatform. Læring kan derfor ske igennem online medier, hvorved man frigiver tid til mere dialogbaserede forelæsninger. Projektansvarlig: Rikke Holmsgaard. Læs mere.

 

PBL Kompetencer, Relationer og Employability: Udvikling af feedbackstrukturer til understøttelse af ansvar for egen læring i praksisorienterede projektforløb

Projektets udviklingssigte er at afprøve metoder, der kan understøtte de studerendes refleksion over og dokumentation af deres kompetenceudvikling og relationer i forbindelse med deres PBL-/projektsamarbejder med virksomheder og organisationer i ind- og udland. Projektansvarlig: Annette RasmussenLæs mere - eller - se poster.

 
 

PBL og matematik: Hvordan kan PBL fungere på universitetets grundfag?

Hvad vil det egentlig sige for et grundfag som matematik, at de studerende skal vise at de forstår et problems kontekst og kan lave en problemanalyse der leder frem til en problemformulering? Hvordan laver man forskningsbaseret undervisning i matematik på et PBL-universitet? Projektet vil blandt sigte mod at undersøge, hvad PBL matematik er og søge efter, hvordan PBL, herunder problemanalyser, kan praktiseres på de matematiske uddannelser ved AAU. Projektansvarlig: Bettina Dahl SøndergaardLæs mere - eller - se poster.

 
 

Peer-2-peer indsats for bedre gruppearbejde og studiestart - et supplerende tilbud til de decentrale studenterstudievejledere

Med projektet vil AAU Studievejledning igangsætte en konkret og kontinuerlig indsats, der skal udvikle den nuværende PBL praksis med fokus på første studieår. Indsatsen sker gennem studenterstudievejledere. Konkret udformes der en pakke, der indeholder en bred vifte af information om gruppearbejde, studiekompetence og studielivet på Aalborg Universitet. Pakken udarbejdes i samarbejde med studenterstudievejlederne, og den skal blandt andet indeholde inspiration til workshops samt oplæg, som de decentrale kan holde for de nye studerende på første studieår. Projektansvarlig: Shaline ThedchanamoorthyLæs mere - eller - se poster.

 
 

Undervisning og vejledning i studiekompetencer på tværs af uddannelser – Best Practice katalog

PBL og fastholdelse på første studieår er omdrejningspunktet for dette projekt. Det er målet at udarbejde et ’best practice’ katalog med eksemplariske fortællinger, case beskrivelser og undervisningsforløb, som kan inspirere undervisere på 1. studieår på tværs af fakulteter, herunder kursusholdere og vejledere. Kataloget kommer i et overskueligt og indbydende layout. Projektansvarlig: Pia BøgelundLæs mere - eller - se poster.

 

PBL-projekter udvalgt i 2016

Forsøg med indretning og organisering af seminarrum til studiearbejdspladser på CGS-skolen

Gennem flere evalueringskanaler er de studerendes behov for studiearbejdspladser blevet fremhævet. Dette projekt vil lave forsøg med at indrette seminarrum til sådanne pladser i de perioder, hvor seminarrummene alligevel står ubrugte. Pladserne skal opfylde de studerendes krav om støjdæmpede, afgrænsede og ergonomiske pladser. Projektansvarlig: Martin B. Jørgensen. Læs mere.

 

Udvikling og vejledning om gruppearbejde baseret på undersøgelse af sammenhæng mellem PBL og frafald på første studieår

AAU Studievejledning møder ofte studerende, der er udfordrede i forbindelse med gruppearbejde. Derfor vil dette projekt kigge nærmere på hvilke udfordringer der er på spil, når gruppearbejdet spænder ben for et godt studieliv, og på hvordan man vejledningsmæssigt kan håndtere udfordringerne. Projektet har fokus på studerende og studievejledere. Projektansvarlig: Charlotte Rohde. Læs mere - eller - se poster.

 

Materialiseringens didaktik - Hvordan design thinking og arbejde med prototyper kan understøtte PBL i undervisningen

Dette projekt vil udvikle en systematisk undervisningsform med tilhørende materiale, der bringer akademiske- og håndværksbaserede designpraksisser i samspil. Formålet er, at gøre studerende i stand til at foretage problembaseret projektarbejde, der i proces og produkter afspejler progression både praktisk og teoretisk. Projektansvarlig: Ulrik Jørgensen. Læs mere.

 

Videreudvikling af PBL-undervisning i rummet mellem forelæsninger og projektarbejdet

Med udgangspunkt i sociologistudiet vil dette projekt afdække potentialer og udfordringer med de studerendes deltagelse i og læring af gruppebaserede øvelser. Grundtanken er, at gode PBL-øvelser kan fremme studieintensiteten og læringen blandt de fleste studerende. Endvidere at de studerendes læringsstil og arbejdsindsats spiller ind på udbyttet af PBL-baserede øvelser. Projektansvarlig: Louise Møller Pedersen. Læs mere - eller - se poster.

 

Problembaseret læringsportfolio på BA og KA-niveau

Projektet søger at udvikle et elektronisk portfoliokoncept, som kan generere relevant, faglig refleksion på alle semesterniveauer. Det skal stimulere de studerendes refleksion over egen læring samt evne til at formulere læringsmål og –udbytte med henblik på videre uddannelse, erhvervsarbejde samt igennem uddannelsen at kunne skabe en professionel profil. Projektansvarlig: Frederikke Winther. Læs mere.

 

PBL og studieintensitet - Udvikling og co-design af innovative visuelle videndelingspraksisser

På to af AAU’s uddannelser følges læringskonceptet ”Design Thinking”, hvilket betyder, de studerende har forelæsninger og gruppearbejde i samme lokale og kontinuerligt videndeler indbyrdes og med vejledere. Det påvirker studieintensiteten positivt. Dette projekt vil undersøge, om konceptet kan videreføres til flere af AAU’s uddannelser. Projektansvarlig: Hanne Lindegaard. Læs mere - eller - se poster.

 

Flipped and blended classroom approached at AAU: theory, cases and toolbox

Projektet vil udarbejde online video- og tekstmateriale samt en værktøjskasse til undervisere, for at intensivere brugen af flipped og blended classroom, da disse undervisningsformer giver ny mulighed for problemorienteret læring og refleksioner i undervisningen. Det sker blandt andet igennem integration af video og podcasts i undervisningen. Projektansvarlig: Kathrin Otrel-Cass. Læs mere - eller - se poster.

 

Projektarbejde som platform for vidensamskabelse - gensidig værdiskabelse og impact i PBL

Dette projekt sigter mod at videreudvikle PBL-modellens læringspotentiale ved at få viden om, hvordan eksterne PBL-projektsamarbejdspartnere oplever projektrelationen i forhold til videndeling og vidensamskabelse med de studerende særligt i forbindelse med projektarbejde og praksisforløb. Projektansvarlig: Thomas Duus Henriksen. Læs mere - eller - se poster.

 

Improving flipped classrooms for better PBL implementation in everyday study

Flipped classroom går ud på at lade studerende lære teorier derhjemme gennem videoer og podcasts og bruge undervisningen til at stille spørgsmål og fokusere på mere komplicerede emner. Målet for dette projekt er at kombinere Flipped Classroom og MOOC (Massive Open Online Courses) for at forbedre PBL i de studerendes hverdag. Projektansvarlig: Sergey Kucheryavskiy. Læs mere - eller - se poster.

 

Håndtering af demotiverede gruppemedlemmer. Inspirationsmateriale for grupper, (studie)vejledere og semesterkoordinatorer på 1. studieår

Dette udviklingsprojekt har til formål at gå ind i problemstillingen med demotiverede gruppemedlemmer og på den baggrund udarbejde inspirationsmateriale, der kan gøre en forskel for gruppen, vejlederne og semesterkoordinatorer samt sikre kanaler af hvilken dette materiale kan nå sit publikum. Projektansvarlig: Pia Bøgelund. Læs mere.

 

Integrating engaged scholarship into PBL - creating efficient student learning via unifying activities

En semesterevaluering viste manglede sammenhæng mellem undervisnings- og projektaktiviteter. Centreret om Engaged Scholarship søger dette projekt at bygge bro mellem kandidaternes professionelle og akademiske identitet. Kurserne skal forbedre sammenhængen mellem undervisningens akademiske refleksion og projektets erhvervs- og caseperspektiv. Projektansvarlig: Tom Nyvang. Læs mere.

 

Flipping information studies: increasing PBL efficacy through the integration of online video lectures

Dette projekt vil undersøge fordelene ved online videoundervisning i forbindelse med undervisning i PBL. Det skal ske igennem et pilotprojekt med online videoundervisning på Information Studies kandidatuddannelse på AAU CPH, for at afdække hvordan videoundervisning bedst inkorporeres. Projektansvarlig: Toine Bogers. Læs mere.

 

Crowdsourcing af PBL-komptencer: En online-platform for udvikling og spredning af PBL-ekspertise hos vejledere

Målet med projektet er at udvikle en online platform, der gør det attraktivt og nemt for vejledere at dele deres erfaringer med projektvejledning og vejledningspraksis ved hjælp af crowdsourcing. Platformen gør det muligt for vejledere på hele AAU at opbygge en fælles erfaringsbase. Projektansvarlig: Dorina Gnaur. Læs mere - eller - se poster.

 

Fælles annotering som læringsressource i PBL

Projektet vil undersøge studerendes brug af kollektive annoteringsværktøjer til at annotere tekster, dele annoteringer og til at indgå i dialog om teksters indhold. Ved at skabe en fælles platform for refleksioner og diskussioner kan de studerende blive inspireret til at danne sin egen holdning på et dialogisk og multiperspektivisk grundlag. Projektansvarlig: Jacob Davidsen. Læs mere - eller - se poster.

 

Flipped PBL curriculum

Projektets mål er at designe og afprøve en række PBL-praksisser, som radikalt omtænker relationerne mellem kurser og projektarbejde, samt integrerer nye IKT-kompetencer ind i uddannelserne. Projektet bliver realiseret gennem et redesign af en række undervisningscases, hvor PBL læringsdesignet fundamentalt omtænkes og bidrager til at skabe en næste generation af PBL læringsprincipper. Projektansvarlig: Thomas Ryberg. Læs mere - eller - se poster.

 

Udvikling af progressiv problem-baseret case model ved studierne Medicin/MedIS

Formålet med projektet er at udvikle en progressiv problem-baseret case model for medicinstuderende. Projektet skal ligeledes synliggøre de problembaserede casemodeller, så de kan anvendes som inspirationsmodeller for ansatte ved andre uddannelser på AAU. Projektansvarlig: Diana Stentoft. Læs mere.

 

Internationalisering, PBL og multikulturelt gruppearbejde

På AAU er der udfordringer i forhold ti at få danske og internationale studerende til at interagere socialt og studiemæssigt. Formålet for udviklingsprojektet er derfor at styrke studerendes og vejlederes forståelse af og evne til at arbejde i multikulturelle grupper. Projektansvarlig: Hanne Tange. Læs mere - eller - se poster.

 

Modeller for gruppedannelse i PBL

Målet med projektet er at professionalisere gruppedannelsesprocessen på universitetet. Der skal udvikles og fastholdes et begrebsapparat om forskellige modeller til inspiration for semesterkoordinatorer og vejledere for at styrke den del af undervisningsplanlægningen. Projektansvarlig: Ole Ravn. Læs mere.

 

Oversættelse af tværfaglig PBL-strategi til dannelsen af tværfaglige kompetencer

Projektet vil udvikle og igangsætte PBL-initiativer, der øger interessen for tværfaglige kandidater og mindsker faglig klikedannelse, eksklusion af faggrupper og frafald. Projektet vil implementere og evaluere en samlet tværfaglig PBL-strategi for kandidatuddannelsen i teknoantropologi, der har fokus på udvikling af tværfaglige kvalifikationer. Projektansvarlig: Tom Børsen. Læs mere - eller - se poster.

 

Dannelsesworkshop og dannelsesfortællinger: Kunsten at motivere studerende, berede studievejen og bevidstgøre faglig udvikling

Dette projekt skal udforske PBL´s betydning som dannelsesprincip på tværs af universitetets uddannelser. Ved hjælp af dannelsesworkshops og dannelsesfortællinger kan betydningen af PBL synliggøres, og det kan blandt andet være medvirkende til at øge de studerendes motivation og forberede dem på de dannelsesprocesser, de befinder sig i. Projektansvarlig: Casper Feilberg. Læs mere - eller - se poster.

 

Koncept for engagerende og intensiv studiestart - afprøves 1. semester erhvervsøkonomi/økonomi september 2017

Målet med projektet er at udvikle et nyt koncept i forbindelse med studiestarten. Ved studiestart handler det ofte mere om ”festkompetencer” end om studiekompetencer. Men ved at anvende en pædagogik med en stram processtyring og konkrete studierelaterede opgaver kan de studerende koncentrere sig om det faglige, og de udvikler fagligt baserede samarbejdsrelationer. Projektansvarlig: Søren Hansen. Læs mere - eller - se poster.

 

International students and group work: barriers to participation in the group formation and problem identification

Det er en udbredt opfattelse, at udenlandske studerende ofte har svært ved at deltage på lige fod med danske studerende i gruppedannelsesprocessen og i problemidentifikationsfasen. Projektet vil undersøge, hvor store problemerne er, hvor udfordringerne er mest udtalte, årsagerne til problemerne, og hvordan man løser dem. Projektansvarlig: Jan Vang. Læs mere - eller - se poster.

 

PBL and IT – improving Moodle for flipped classrooms to decrease drop-outs

Studerende der bliver undervist via. Flipped classroom-metoden har lavere tendens til at droppe ud og er mere engagerede i undervisningen. Dette projekt vil udvilke AAU’s brug af Moodle til at leve op til sit fulde potentiale og understøtte flipped classroom learning ifm. PBL og samtidig indsamle data på studerende for at identificere udfordringer. Projektansvarlig: Hendrik Knoche. Læs mere - eller - Se poster.

PBL Future

Et tværvidenskabeligt forskningssamarbejde på Aalborg Universitet som arbejder med udviklingen af forskningsbaserede retningslinjer for problem- og projektbaseret læring (PBL) i en digital tid.

www.pblfuture.aau.dk

Download og print 2017-folderen med 12 projektpræsentationer.

OBS! Du får det bedste resultat ved at printe dobbeltsidet: (1) Udskriv på begge sider af papiret og (2) Vend på den korte side.

Download og print 2016-folderen med alle 23 projektpræsentationer her.

OBS! Du får det bedste resultat ved at printe dobbeltsidet.