Uddannelse

Vision for uddannelse

AAU uddanner studerende til fremtidens samfund. AAU’s uddannelsesportefølje er fremtidsorienteret, robust og i overensstemmelse med universitetets særlige profil.

Der er et konstant fokus på kvaliteten af vores uddannelser. Studerende, medarbejdere og ledelse arbejder systematisk for kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

AAU’s uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring.

Ved seneste allokering af midler til strategien er der formuleret en række yderligere tiltag for den strategiske indsats omkring uddannelsesområdet. Disse går ud på, at styrke det centrale organisatoriske set-up på uddannelsesområdet, udvikling af nye aktiviteter på efter-/videreuddannelsesområdet samt fokus på undervisningslokalernes it-udstyr. Nedenfor kan disse områders handleplaner ses.

 

Handleplan for Administrativ understøttelse af uddannelsesområdet (pdf)

 

Handleplan for efter-/videreuddannelse (pdf)

 

Sikring af godt studie- og læringsmiljø (pdf)

Se strategi for studiemiljø

 

Studiemiljøet er et af de centrale indsatsområder i den overordnede strategi. 

Strategien for studiemiljø fokuserer på 3 områder:

• Studiearbejdspladser

• Digital understøttelse af læring

• Kommunikation med de studerende.

Læs mere i PDF'en.

Direktionsansvarlig for indsatsområdet uddannelse

Inger Askehave, prorektor for uddannelse.

Projektleder: Lisa Krogh Christensen, specialkonsulent, Rektorsekretariatet.

Studiemiljørådet

AAU har som led i strategien nedsat et Studiemiljøråd, der skal sikre, at AAU´s uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring. 

I Studiemiljørådet iværksættes tiltag på tværs af universitetet til styrkelse af det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø på institutionsniveau. 

link til Studiemiljørådet

Strategisekretariat

Louise Bredgaard, projektleder, "Viden for verden": lb@adm.aau.dk
Andy V.S. Madsen, kommunikation, "Viden for verden": avm@adm.aau.dk