AAU logo

Uddannelse

Vision for uddannelse

AAU uddanner studerende til fremtidens samfund. AAU’s uddannelsesportefølje er fremtidsorienteret, robust og i overensstemmelse med universitetets særlige profil.

Der er et konstant fokus på kvaliteten af vores uddannelser. Studerende, medarbejdere og ledelse arbejder systematisk for kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

AAU’s uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring.

Indsatser for uddannelse

6.1

Der opstilles relevante parametre for robusthedsprincipper til evaluering af uddannelsesporteføljen.


6.2

På baggrund af robusthedsprincipperne sættes et arbejde i gang med det formål at kortlægge fremtidens uddannelser. Det gælder konkret i forhold til AAU’s fremtidige uddannelsesudbud. Men det gælder også på et mere udforskende plan i forhold til at diskutere de karakteristika, som uddannelser, designet til fremtidens samfund, bør indeholde.


6.3

Til robuste uddannelser hører bæredygtige optag af motiverede og velovervejede studerende. Der skal udvikles en AAU-strategi for rekruttering af fremtidens studerende. Formålet er at koordinere brobygnings- og markedsføringsaktiviteter på tværs af organisationen og sammentænke aktiviteterne med udbuddet af nuværende og fremtidige studiepladser.


6.4

Potentialet for vækst i efter- og videreuddannelsesporteføljen skal afdækkes, og der skal udvikles en plan for området.


7.1

Universitetets styregruppe for kvalitetssikring og –udvikling følger systematisk op på og udvikler løbende kvalitetsområderne i universitetets kvalitetssikringssystem.
 

8.1

Der udvikles et attraktivt og læringsunderstøttende studiemiljø med en velfungerende central organisering af studiemiljøarbejdet, der, som et supplement til de decentrale studiemiljøinitiativer, kan sikre de studerendes aktive inddragelse i udformningen af studiemiljøet på tværs af universitetet.

Direktionsansvarlig for indsatsområdet uddannelse

Inger Askehave, prorektor for uddannelse.

Projektleder: Lisa Krogh Christensen, specialkonsulent, Rektorsekretariatet.

AAU har som led i strategien nedsat et Studiemiljøråd, der skal sikre, at AAU´s uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring. 

Studiemiljørådet

Strategisekretariat

Pernille Lykkegaard, projektleder, "Viden for verden": plj@adm.aau.dk
Berit Fejborg, websider, "Viden for verden": bfe@adm.aau.dk