nyhed

Omfattende og værdifuldt input fra delprojektgrupperne

Hvordan ser situationen ud for AAU i dag? Hvor bør universitetet bevæge sig hen? Og hvilke udfordringer vil der være på vejen? Disse spørgsmål er der nu kommet svar på fra de fem delprojektgrupper, direktionen nedsatte i slutningen af 2014. Analyserne danner i de næste par måneder baggrund for direktionens arbejde med at formulere udkast til AAU’s kommende strategi.

Lagt online: 15.04.2015

Arbejdet frem mod en ny AAU-strategi for perioden 2015-2020 har nu bevæget sig ind i den afsluttende fase. Direktionen har modtaget omfattende og værdifuldt input fra de fem delprojektgrupper, der blev nedsat i november 2014 til at analysere hovedretningerne i den kommende strategi.

I løbet af april, maj og juni vil direktionen ved tre workshops arbejde videre med delprojektgruppernes analyser og formulere udkast til den nye strategi. Undervejs holder direktionen konsulterende møder med institut- og studieledere, akademiske råd, HSU og ledergruppen. Direktionens udkast til strategi skal behandles på bestyrelsesinternat den 22.-23. juni 2015. Bestyrelsen forventes at godkende den endelige strategi på sit møde i oktober 2015.

Se også: Processen frem mod ny strategi 
 

Bred involvering og kortlægning

Opgaven for de fem delprojektgrupper har været at fremskaffe data, udarbejde analyser og inspiration til direktionen, så arbejdet med den nye strategi sker på et oplyst grundlag.

Delprojektgrupperne har blandt andet udarbejdet analyser af, hvordan den nuværende situation for AAU ser ud indenfor de fem områder:

  • Forskning
  • Innovation
  • Uddannelse
  • PBL
  • AAU-DNA

Arbejdet har omfattet en bred involvering af ansatte, studerende og eksterne interessenter gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews og ved møder. Desuden har grupperne foretaget en kortlægning af eksisterende materiale, der kan belyse områderne.

På baggrund af situationsanalyserne har grupperne opstillet visioner på deres områder og forslag til indsatser, der kan bringe AAU frem mod visionen. Analyserne er blevet præsenteret for direktionen ved to særlige møder i marts, og disse input skal nu drøftes, prioriteres og koordineres ved de tre direktionsworkshops i april, maj og juni.

AAU’s nuværende vision og mission bliver også taget op til diskussion i forbindelse med direktionens arbejde med at formulere de nye fælles strategiske mål og karakteristika for universitetet.

Se også: Bred involvering i arbejdet med ny strategi 


Visioner og vurdering af visioner (arbejdsdokumenter)

For at give et indblik i det omfattende arbejde, delprojekterne har ydet, finder I nedenfor links til delprojekternes forslag til visioner for de 5 delprojekters områder. Dokumenterne nedenfor udgør kun toppen af isbjerget af det omfattende datamateriale, delprojektgrupperne har udarbejdet til direktionen. Det øvrige materiale har karakter af procesmateriale, som bliver viderebehandlet i direktionen i den kommende tid.


Delprojekt: Forskning med forskel - Temaer og fyrtårne

Delprojekt: Forskning med forskel - Innovation og videndeling

Delprojekt: PBL – næste generation

Delprojekt: Uddannelse med forskel

Delprojekt: Ét AAU – AAU-DNA

Se også oversigt over fremtidige møder: Vigtige datoer 

 

Strategisekretariat