AAU logo

Digitalisering

Vision for digitalisering

AAU anvender digitalisering ambitiøst og aktivt for at understøtte overordnede strategier og realisere strategiske mål.

Digitalisering anvendes som betydeligt middel til at højne kvaliteten og styrke særkenderne i kerneaktiviteterne.

Den digitale udvikling udnyttes aktivt til at styrke innovation og fornyelse, således at AAU står stærkt og attraktivt inden for forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Indsatser for digitalisering - Forskning

1.1

AAU sikrer koordineret deltagelse i og påvirkning af nationale og internationale fælles strategiske digitaliseringsinitiativer inden for forskningsområdet. Gennem en aktiv indsats skal universitetet påvirke og være på forkant med standarder og krav fra eksempelvis bevillingsgivere, forskningsprogrammer, infrastruktursamarbejder og forskningspolitiske mål.

2.1

AAU styrker de forskningsdedikerede infrastrukturer og ressourcer, som stilles til rådighed for forskere. Dette sker gennem koordineret udbygning af egne faciliteter kombineret med aktivt samarbejde om digitale infrastrukturer, redskaber og adgang til viden og data. Målet er at styrke tilgængelighed og anvendelse af digitale løsninger, at sikre compliance og at understøtte forskningssamarbejde, videnformidling og eksponering af videnproduktion. I denne forbindelse skal der sikres tilstrækkelig kapacitet til databehandling, datalagring og netværk.

2.2

AAU styrker den eksisterende forskningsstøtte med etablering af en dedikeret rådgivningsfunktion for forskere. Rådgivningsfunktionen bemandes med specialister, der har erfaring med at rådgive og supportere forskere, og der tilknyttes mentorer i forskningsmiljøerne. Rådgivningsfunktionen indgår som ressource i kompetenceudvikling af forskere.

3.1

Forskningsdatamanagement styrkes gennem en kombination af uddannelse og rådgivning samt udarbejdelse af politikker og processer, der dækker forskningsprojekters og forskningsdatas fulde livscyklus. Indsatsen tager udgangspunkt i principperne om god videnskabelig praksis fra ”Den danske kodeks for integritet i forskning”, samt sikring af overensstemmelse med formelle krav og videnskabelige standarder. Indsatsen vil samtidig underbygge sikring af fortrolighed i samarbejdet med eksterne parter.

4.1

AAU styrker sin indsats for digital understøttelse af eksponering af universitetets videnproduktion. Dette skal styrke synlighed og tilgængelighed af AAU’s forskning og ske i overensstemmelse med de enkelte fagområders vilkår og potentialer, herunder nye publiceringsmetoder – f.eks. open science.

Indsatser for digitalisering - Uddannelse og PBL

5.1

AAU etablerer et fælles forankret kompetencecenter for digitalt understøttet læring. Kompetencecentret skal dels bidrage til den løbende udvikling af digitalt understøttede læringsformer, særligt inden for PBL, dels assistere undervisere og vejledere i realiseringen af disse læringsformer. Kompetencecentret skal bistå med teknisk og pædagogisk-didaktisk rådgivning. Kompetencecentret skal have tæt kobling til relevante forskningsmiljøer på AAU. Som led i kompetencecentrets organisering etableres decentrale enheder for digitalt understøttet læring, målrettet indsatser i de lokale miljøer.

6.1

Med udgangspunkt i nye digitale muligheder og deraf følgende tendenser inden for læringsområdet, særligt med fokus på PBL, arbejder relevante fagmiljøer med at udvikle læringsformer fordret af den digitale udvikling. Dette arbejde skal blandt andet munde ud i et antal generiske læringsformer for digitalt understøttede læringsforløb og digitale kollaborative læringsformer. Konkrete læringsformer forankres i praksis gennem det etablerede kompetencecenter for digitalt understøttet læring.

6.2

Der etableres et projekt med det formål at udnytte nye digitalt understøttede studieformer til at styrke området for efter- og videreuddannelse.

6.3

På baggrund af de indsamlede erfaringer og opnået viden fra PBL-udviklingsprojekterne, det tværvidenskabelige forskningsprojekt inden for PBL, som begge er indsatser i Viden for verden, samt universitetets faglige kompetencer inden for PBL og digitalt understøttet læring, etableres de digitale platforme, der er nødvendige for at omsætte en digitalt understøttet PBL-model til virkningsfuld praksis. Digitale rammer for studerendes projektarbejde har i denne forbindelse et særligt fokus.

7.1

AAU vil gennem pilotprojekter og cases udforske brugen af digitale læringsressourcer fordret af nye digitalt understøttede læringsformer. Blandt andet overvejes optagelse af forelæsninger, videoproduktion til brug for f.eks. flipped classroom og anvendelse af digitale materialer. På baggrund af de samlede erfaringer fra pilotprojekter og cases igangsættes et digitaliseringsprojekt, der skal etablere teknologiske og organisatoriske forudsætninger for, at undervisere kan udvikle og anvende digitale læringsressourcer.

7.2

Der etableres et eller flere projekter, der eksperimenterer med studerendes egen produktion af digitale materialer som led i læringsaktiviteter. På baggrund af erfaringer med disse projekter igangsættes et digitaliseringsprojekt, der skal etablere de løsninger, der er nødvendige for, at studerende kan producere digitale materialer i forbindelse med undervisning og projektarbejde.

8.1

Der igangsættes et digitaliseringsprojekt med henblik på at styrke et sammenhængende studiemiljø, der rummer såvel faglige som sociale relationer på tværs af virtuelle og fysiske rum. Det forventes, at digitale løsninger blandt andet vil styrke relationen til og mellem de studerende. Muligheden for at etablere en sammenhængende digital indgang for de studerende til relevant studieinformation, systemer mv. skal undersøges.

8.2

Der igangsættes et arbejde med henblik på at udnytte digitale løsninger til at styrke studieprogression gennem øget bevidsthed og refleksion hos studerende om egen læring og studiefremdrift, både individuelt og i forbindelse med gruppearbejde. I denne forbindelse afsøges digitale muligheder for at give studerende feedback på egen læringsudvikling.

9.1

Den enkelte uddannelse skal arbejde med, hvordan udvikling af de studerendes generelle såvel som fagspecifikke digitale kompetencer kan indarbejdes som en naturlig del af de samlede læringsaktiviteter og indskrives i studieordninger, semesterbeskrivelser og modulbeskrivelser, hvor det er relevant.

Indsatser for digitalisering - Vidensamarbejde

10.1

AAU etablerer digitale løsninger, der understøtter administration af og overblik over AAU’s samarbejder samt effektvurdering og dokumentation af disse samarbejder.

11.1

For at styrke den digitale understøttelse af både internt og eksternt samarbejde inden for uddannelse, forskning og samarbejde etableres fleksible digitale løsninger, der kan fungere sammen med tilsvarende løsninger hos eksterne parter.

indsatser for digitalisering - Kompetencer

12.1

På baggrund af erfaring med digitalisering på AAU beskrives det, hvilke organisatoriske faktorer der kan lette initiering, gennemførsel og realisering af digitaliseringsinitiativer. Beskrivelsen skal indgå som baggrundsmateriale for et kick-off-seminar for AAU’s ledelse om nødvendige forudsætninger for at fremme digitalisering og styrke AAU’s evne til at planlægge og drive forandrings- og implementeringsprocesser. På denne baggrund igangsættes konkrete initiativer.

13.1

Som baggrund for relevant kompetenceudviklingsudbud udarbejdes beskrivelser af de medarbejderkompetencer, der er nødvendige, for at AAU kan gennemføre digitaliseringsinitiativer, forestå den organisatoriske implementering af løsninger og skabe brugsværdi af digitale løsninger, der understøtter den konkrete opgavevaretagelse. Der sættes særskilt fokus på kompetencer, der er nødvendige for AAU’s drifts- og supportorganisationer, som sikrer, at AAU drager nytte af tværgående digitalisering.

13.2

Gennem tæt samarbejde og koordination med indsatsområdet Kompetence, Organisation og Ledelse jf. Viden for verden sikres et kompetenceudviklingsudbud, som giver AAU’s medarbejdere mulighed for at få og vedligeholde de fornødne kompetencer til såvel anvendelse af digitale løsninger som medvirken i digital udvikling.

Indsatser for digitalisering - Administration

14.1

Med udgangspunkt i indsatsen Det digitale AAU under Strategi for de administrative områder og med fokus på digitalt understøttede processer vurderes eksisterende og planlagte digitale administrative løsninger løbende for at sikre, at universitetets kerneaktiviteter er i centrum, og at løsningerne er optimale.

15.1

AAU vil arbejde for til stadighed mere sammenhængende digitalisering af alle de administrative arbejdsprocesser. Formålet er at skabe sammenhæng i alle arbejdsgange på tværs af AAU og at skabe øget kvalitet og produktivitet.

15.2

AAU vil arbejde for, at data er præcise og kan udveksles på tværs af organisatoriske enheder og systemer. Data fødes ét sted, opdateres ét sted og anvendes mange steder.

15.3

Det undersøges nærmere, hvordan og i hvilket omfang AAU kan gøre det muligt at tilvejebringe beslutningsstøtte baseret på analyse af grunddata gennem anvendelse af dataanalysemetoder som f.eks. prædiktiv analyse.

DIREKTIONSANSVARLIG FOR INDSATSOMRÅDET DIGITALISERING

Henrik Pedersen, dekan, Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Projektleder: Thomas Krumbak, Strategi- og proceschef, ITS.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg varetager AAU’s samlede interesser for universitetets digitalisering. Udvalget har bl.a. ansvar for at udarbejde digitaliseringsstrategien for AAU og sikre realiseringen af denne.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Strategisekretariat

Pernille Lykkegaard, projektleder, "Viden for verden": plj@adm.aau.dk
Berit Fejborg, websider, "Viden for verden": bfe@adm.aau.dk